Sa-ngob.com


¾ÃÐÍÒ¨ÒÃÂìʧº Á¹ÑÊÊѹⵠÇÑ´»èÒÊѹµÔ ...
www.sa-ngob.com/
¾ÃиÃÃÁà·È¹Òâ´Â ¾ÃÐÍÒ¨ÒÃÂìʧº Á¹ÑÊÊѹⵠÇÑ´»èÒÊѹµÔ¾Ø·¸ÒÃÒÁ(ÇÑ´»èÒà¢Òá´§ãË­è),µ.Ë ...

Sa-ngob.com is hosted in Thailand . Sa-ngob.com doesn't use HTTPS protocol. Number of used technologies: 4. First technologies: CSS, Html, Javascript, Number of used javascripts: 0. First javascripts: Number of used analytics tools: 0. Number of used plugins, modules: 0. Its server type is: Microsoft-IIS/6.0.

Server informations

Microsoft-IIS/6.0

IP: 27.254.34.184

Country: Thailand

HTTPS is not turned on.

Number of solutions used on the site

4

Number of Javascript files

0

Websolutions used on Sa-ngob.com

Technology

Number of occurences: 4
 •  CSS
 •  Html
 •  Javascript
 •  Php

Javascripts

Number of occurences: 0

Factors that influence the conversion rate

 • error Clickable call number

  Not present!

 • check_circle Conversion form (contact form, subscribe)

  Present

 • error Clickable email

  Not present

 • error CTA (call to action) button

  Not present!

 • error List

  Not present!

 • error Image

  Not present!

 • error Enhancement

  Not present!

 • error Viewability on small screens

  The site is not responsive!

 • error Facebook sharing

  There is no facebook share function!

 • error Google+ sharing

  There is no Google+ share function!

 • error Twitter sharing

  There is no Twitter share function!

 • error Linkedin sharing

  There is no Linkedin share function!

 • error Blog on the website

  Not present!

HTTPS (SSL) - Sa-ngob.com

Missing HTTPS protocol.

  About the Domain

  Domain name length 11
  Hyphens Domain contain 1 hyphens!
  Domain name with Hindi letters: स अ - ञ ग ओ (b) . च ओ म
  Domain name with Hebrew letters: שׂ (a) - נ ג (ο) בּ . ק(c) (ο) מ
  Domain name with Cyrillic letters: с a - н г о б . ц о м
  Domain name with Arabic letters: ص ا - ن غ (o) ب . (c) (o) م
  Domain name with Greek letters: σ α - ν γ ο . χ ο μ
  Domain name with Chinese letters: 艾丝 诶 - 艾娜 吉 哦 比 . 西 哦 艾马
  Domain without Consonants: s-ngb.cm
  Domain without Vowels: a-o.o
  Alphabet positions: s19 a1 n14 g7 o15 b2 . c3 o15 m13
  Domain name pattern:
  V: Vowel, C: Consonant, N: Number
  C V C C V C . C V C

  Used metatags and their values on Sa-ngob.com

  Number of occurences: 5

  • Name:
   Content: ʧº Á¹ÑÊÊѹâµ; text/html; charset=tis-620
  • Name: keywords
   Content: ʧº Á¹ÑÊÊѹâµ, WatpaKhaodangyai, Buddhist, Watthai, Watpa,ÇÑ´»èÒ, ¾ÃÐÍÒ¨ÒÃÂìʧº, ⾸ÒÃÒÁ, ˹ͧ¡ÇÒ§, ÇÑ´»èÒà¢Òá´§ãË­è, ÇÑ´, ʧº,¾ÃÐÍÒ¨ÒÃÂì ʧº, ʧº Á¹ÊÚʹÚâµ,Á¹ÑÊÊѹâµ
  • Name: description
   Content: ¾ÃиÃÃÁà·È¹Òâ´Â ¾ÃÐÍÒ¨ÒÃÂìʧº Á¹ÑÊÊѹⵠÇÑ´»èÒÊѹµÔ¾Ø·¸ÒÃÒÁ(ÇÑ´»èÒà¢Òá´§ãË­è),µ.˹ͧ¡ÇÒ§ Í.⾸ÒÃÒÁ ¨.ÃÒªºØÃÕ
  • Name: COPYRIGHT
   Content: Copyright (c) 2009 by Sa-ngob.com
  • Name: stats-in-th
   Content: p7q3

  Server / Hosting

  Server Informations
  • IP: 27.254.34.184
  • Latitude: 13.75
  • Longitude: 100.47
  • Country: Thailand
  • IPV4 Encoding (Ip2long): 469639864
  • Binary IP Address: 11011111111100010001010111000
  • Octal IP Address: 3377421270
  • Hexadecimal IP Address: 1bfe22b8
  • Server Type: Microsoft-IIS/6.0
  • Powered by: PHP/5.2.6

  Main nameservers

  • ns2.sa-ngob.com
  • ns1.sa-ngob.com
  • watpakhaodangyai
  • mail.sa-ngob.com

  Target

  • hostmaster.sa-ngob.com

  Common Typos

  List of the most common domain name typos you must be aware of

  www.a-ngob.com, www.sea-ngob.com, www.ea-ngob.com, www.swa-ngob.com, www.wa-ngob.com, www.sda-ngob.com, www.da-ngob.com, www.sxa-ngob.com, www.xa-ngob.com, www.sfa-ngob.com, www.fa-ngob.com, www.sga-ngob.com, www.ga-ngob.com, www.sta-ngob.com, www.ta-ngob.com, www.s-ngob.com, www.sao-ngob.com, www.so-ngob.com, www.sap-ngob.com, www.sp-ngob.com, www.sa9-ngob.com, www.s9-ngob.com, www.sa-ngob.com, www.s-ngob.com, www.sai-ngob.com, www.si-ngob.com, www.sau-ngob.com, www.su-ngob.com, www.sangob.com, www.sa-tngob.com, www.satngob.com, www.sa-gngob.com, www.sagngob.com, www.sa-hngob.com, www.sahngob.com, www.sa-ungob.com, www.saungob.com, www.sa-jngob.com, www.sajngob.com, www.sa-xngob.com, www.saxngob.com, www.sa-sngob.com, www.sasngob.com, www.sa-angob.com, www.saangob.com, www.sa-ngob.com, www.sangob.com, www.sa- ngob.com, www.sa ngob.com, www.sa-gob.com, www.sa-nngob.com, www.sa-ngob.com, www.sa-nhgob.com, www.sa-hgob.com, www.sa-njgob.com, www.sa-jgob.com, www.sa-nkgob.com, www.sa-kgob.com, www.sa-nlgob.com, www.sa-lgob.com, www.sa-n gob.com, www.sa- gob.com, www.sa-nob.com, www.sa-ngsob.com, www.sa-nsob.com, www.sa-ngxob.com, www.sa-nxob.com, www.sa-ngyob.com, www.sa-nyob.com, www.sa-nghob.com, www.sa-nhob.com, www.sa-ngnob.com, www.sa-nnob.com, www.sa-ngcob.com, www.sa-ncob.com, www.sa-ngdob.com, www.sa-ndob.com, www.sa-ngeob.com, www.sa-neob.com, www.sa-ngrob.com, www.sa-nrob.com, www.sa-ngtob.com, www.sa-ntob.com, www.sa-ngbob.com, www.sa-nbob.com, www.sa-ngvob.com, www.sa-nvob.com, www.sa-ngb.com, www.sa-ngobb.com, www.sa-ngbb.com, www.sa-ngohb.com, www.sa-nghb.com, www.sa-ngogb.com, www.sa-nggb.com, www.sa-ngojb.com, www.sa-ngjb.com, www.sa-ngomb.com, www.sa-ngmb.com, www.sa-ngo b.com, www.sa-ng b.com, www.sa-ngovb.com, www.sa-ngvb.com, www.sa-ngo.com, www.sa-ngobq.com, www.sa-ngoq.com, www.sa-ngobw.com, www.sa-ngow.com, www.sa-ngobz.com, www.sa-ngoz.com, www.sa-ngobx.com, www.sa-ngox.com, www.sa-ngob.com, www.sa-ngo.com, www.sa-ngobs.com, www.sa-ngos.com, www.sa-ngoby.com, www.sa-ngoy.com, www.sa-ngobe.com, www.sa-ngoe.com, www.sa-ngobd.com, www.sa-ngod.com, www.sa-ngobc.com, www.sa-ngoc.com,